دوره ها و سیمنارها

به سوی تحول

به سوی تحول

دوازدهمین دوره آموزشی............

چشم‌انداز اقتصاد جهان و بازارهای بین‌المللی در سال 2024

چشم‌انداز اقتصاد جهان و بازارهای بین‌المللی در سال 2024

مدرسین: دکتر سیامک قاسمی - شیوا رخشانی - امیر خدری

ایران 1403

ایران 1403

دوازدهمین سمینار بزرگ سالانه

توسعه‌یافتگی ایران

توسعه‌یافتگی ایران

موسسه مطالعات اقتصادی بامداد برگزار می‌کند